Reševanje iz dvigal

Med obratovanjem dvigala mora biti omogočen stik z reševalcem. Dvigalo mora biti z reševalcem povezano prek sistema sporočanja in alarmiranja na daljavo za klice v sili.

Storitve

Področje reševanja z dvigal urejajo v Sloveniji določila Pravilnika o varnosti dvigal (Ur.l. RS, št. 25/16). Natančno so določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da dvigalo sploh sme na trg. Predpisani so prevzemni in periodični pregledi, vzdrževanje, skrbništvo dvigal in reševanje iz njih. V 21. členu je zapisano, da je lastnik odgovoren za varno uporabo, vzdrževanje in delovanje dvigala v skladu z navodili monterja. Ena izmed dolžnosti lastnika je, da reševalcu poveri reševanje oseb, ujetih v dvigalu. Reševalec mora biti usposobljen in mora izpolnjevati naslednja organizacijska merila:

  • razpoložljivo osebje za reševanje,
  • zadostno število usposobljenega osebja,
  • reševalno osebje mora imeti možnost dostopa do stavbe, dvigala,
  • čas po klicu v sili in prihodom reševalcev mora biti čim krajši (maksimalno 2 uri),
  • vodenje evidence o obveščanjih, prihodih, zaključnih časih …

Med obratovanjem dvigala mora biti omogočen stik z reševalcem. Dvigalo mora biti z reševalcem povezano prek sistema sporočanja in alarmiranja na daljavo za klice v sili. Po sprožitvi klica v sili in pred vzpostavitvijo govorne povezave se mora v klicnem centru izvesti prepoznava dvigala. Operater mora brez pomoči ujetih v dvigalu vedeti, s katere lokacije in iz katerega dvigala je prišel klic v sili.

V varnostno-nadzorni center (VNC) sprejmemo signal klica v sili. Z ujetimi vzpostavimo stik, sporočimo potrebne informacije in jih pomirimo. VNC na kraj dogodka napoti intervencijsko službo, ta pa mora karseda hitro priti v objekt in začeti reševati. Pomembno je pomiriti ujete in jim dati natančne informacije o našem delu (kontrolirani premiki dvigala), saj s tem odženemo strah zaradi neinformiranosti. Ko je reševanje končano, to sporočimo VNC, ta pa obvesti vzdrževalca o reševanju samem in o tem, da je dvigalo ostalo izklopljeno. Vzdrževalec se odloči o nadaljnjih aktivnostih in/ali o ustreznosti delovanja dvigala za ponovno uporabo.

Posebno poglavje je reševanje tedaj, ko so ujeti posamezniki klavstrofobični. Potrebno je veliko truda, energije in predvsem ustrezne komunikacije, da reševanje lahko sploh začnemo in ga varno izvedemo. Reševalci pri reševanju iz dvigal v nočnih lokalih ali tam, kjer so posamezniki sami povzročitelji oziroma odgovorni za zaustavitev, morajo včasih prenesti precej gneva ujetih. Kljub vsemu storitev opravimo profesionalno. O posebnostih in hipotetičnih vzrokih obvestimo naročnike in jim tudi predlagamo ukrepe za izboljšanje stanja.

Reševalce, intervente in varnostnike v večjih poslovnih stavbah usposabljamo v sodelovanju z zunanjo ustanovo. Ta izvede sklop usposabljanj, ki zajemajo teoretični del, videosimulacije in praktični prikaz postopkov na določenem tipu dvigala. S tem posamezniki dobijo osnovna znanja za reševanje ujetih iz dvigal. Posebna znanja pridobijo ob prevzemu posameznega dvigala v varovanje, saj se v dogovoru z naročnikom in v prisotnosti vzdrževalca opravi skupinski prevzem, ki zajema prikaz in simulacijo reševanja. Menimo, da lahko le tako preverimo, da dvosmerna komunikacija res deluje, spoznamo specifike vsakega dvigala, preverimo, ali imamo potrebne dostope, in povprašamo o preteklih izkušnjah in posebnostih.

Klice na pomoč obdelamo v lastnem varnostno-nadzornem centru, reševanje iz dvigal pa opravljamo na celotnem območju Republike Slovenije. Usposobljenih imamo več kot 150 varnostnikov.

V podjetju Aktiva varovanje d.d. imamo okoli 130 strokovno usposobljenih interventov za reševanje iz dvigal, po vsej Sloveniji.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP