Varnostno nadzorni center

Najzahtevnejše operacije v sistemih kombiniranega fizičnega in tehničnega varovanja se izvajajo v varnostno nadzornem centru, ki predstavlja most med sprejetimi signali s tehničnih sistemov za detekcijo na varovanih objektih in varnostnim osebjem, ki izvede varnostne ukrepe. Družba Aktiva varovanje d.d. je imetnik certifikata, ki potrjuje izpolnjevanje vseh zahtev mednarodnega standarda SIST EN 50518 za nadzorne in sprejemne centre za alarme.

Storitve

Aktiva varovanje d.d. ima lastni certificirani VNC, skladen z mednarodnim standardom SIST EN 50518, ki zagotavlja vso potrebno podporo naročnikom, uporabnikom in izvajalcem fizičnih, tehničnih predvsem pa kombiniranih varnostnih sistemov s sprejemom, obdelavo, hrambo in predajo varnostnih sporočil.

Za zagotavljanje neprekinjenega delovanja ima Aktiva Varovanje d.d. vzpostavljen tudi drugi oziroma nadomestni (Back-Up) VNC, ki je prav tako skladen z mednarodnim standardom SIST EN 50518. Ta lahko, v primeru odpovedi prvega VNC (zaradi nepredvidenih izrednih razmer ali višje sile), takoj prevzame njegove naloge in nadaljuje z nemotenim izvajanjem vseh aktivnosti.

Poleg najosnovnejših nalog protiropnega, protipožarnega, protivlomnega varovanja, klicev v sili in drugih alarmnih signalov zagotavlja VNC tudi sprejem klicev za reševanje iz dvigal, sprejem slike z video nadzornih sistemov na varovanih objektih, spremljanje prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk s satelitskim navigacijskim sistemom in spremlja delovanje vseh telekomunikacijskih poti in sistemov, lastnih sprejemnikov in delovanje naročniških oddajnikov in central.

Varnostni nadzorni centri (VNC) so v osnovi namenjeni sprejemanju alarmnih in drugih signalov iz varovanih objektov, pošiljanju intervencijske službe na varovani objekt in koordinaciji ukrepanja na objektu. Seveda pa VNC opravlja še številne druge naloge in je tako pravi sodobni komunikacijski center varnostne službe. Ena najpomembnejših nalog je 24-urna dosegljivost za uporabnike varnostnih storitev, ki imajo tako stalno zvezo s svojim izvajalcem varovanja.

VNC je nepogrešljiv člen v celovitosti varnostnih storitev. Na dogodek se je potrebno ustrezno odzvati z določenim ukrepanjem. Pri tem je prvi v vrsti VNC, v katerem ustrezna oprema samodejno sprejema različne signale, usposobljeni operaterji pa vodijo nadaljnje aktivnosti tako, da na objekt pošljejo ustrezno usposobljene in opremljene varnostnike, da o dogodku obvestijo lastnika objekta, policijo, gasilce, reševalce itd.

Za kakovostne in zanesljive storitve zasebnega varovanja je potreben certificiran varnostno-nadzorni center

Standardizacija ima vedno večji pomen v sodobnem življenju, saj v poplavi storitev in izdelkov nujno potrebujemo neodvisne in verodostojne informacije o kakovosti izdelkov in storitev, ki jih naročniki kupujemo.

LICENCA ZA UPRAVLJANJE Z VARNOSTNO-NADZORNIM CENTROM JE ENA NAJPOMEMBNEJŠIH V PANOGI
Splošni pogoj za večino vseh licenc v zasebnem varovanju je lastni ali pogodbeni varnostno-nadzorni center, zato lahko upravičeno trdimo, da je licenca za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom ena najpomembnejših v panogi, pri čemer je  VNC definiran kot upravljanje in stalni fizični nadzor operaterjev VNC nad vgrajenimi sistemi tehničnega varovanja, sistemi in napravami za varovanje ljudi in premoženja, območja ali varovane osebe ter nadzor s telekomunikacijskimi potmi prenosa alarmnih signalov, ki se opravlja v VNC.

Zakon o zasebnem varovanju - ZZasV-1 (Uradni list RS, št. 17/11) predpisuje, da je treba zasebno varovanje opravljati v skladu s sprejetimi in objavljenimi slovenskimi nacionalnimi standardi, ki jih določi minister, pristojen za notranje zadeve in so obvezni na področju zasebnega varovanja.

Glavni poudarki

Družba Aktiva varovanje d.d. je imetnik certifikata, ki potrjuje izpolnjevanje vseh zahtev mednarodnega standarda SIST EN 50518 za nadzorne in sprejemne centre za alarme. Na podlagi le tega našim obstoječim in bodočim naročnikom nudimo najvišjo kakovost in zanesljivost storitev na vseh področjih dejavnosti zasebnega varovanja.  To je naša dolžnost in hkrati obveza do  vseh kupcev in tudi do regulatorja (MNZ).

Več informacij

Splošni pogoji

Poročanje in obveščanje

Kakovost in zanesljivost POTRJENA S CERTIFIKATOM

Družba Aktiva varovanje d.d. je imetnik certifikata, ki potrjuje izpolnjevanje vseh zahtev mednarodnega standarda SIST EN 50518 za nadzorne in sprejemne centre za alarme. Na podlagi le tega našim obstoječim in bodočim naročnikom nudimo najvišjo kakovost in zanesljivost storitev na vseh področjih dejavnosti zasebnega varovanja.
TOP