Kako izvajamo redno vzdrževanje?

/ / Aktiva varovanje svetuje, varovanje doma, Varovanje v sektorju industrije

V sklopu rednega vzdrževanja za naše naročnike opravljamo redne periodične preglede v pogodbeno dogovorjenih rokih, in to od enega do štiri preglede na leto. Naročnikom priporočamo število rednih pregledov glede na priporočila proizvajalca vgrajene opreme, glede na realno stopnjo tveganja v varovanem objektu, glede na vrsto in kompleksnost tehničnega varovanja, glede na razmere, v katerih sistem deluje, in v skladu z obstoječimi zakonskimi predpisi Ko je z naročnikom sklenjen pisni dogovor o rednem vzdrževanju, objekt uvrstimo v letni plan rednega vzdrževanja, po katerem potem izvajamo preglede. Naročniku ni več treba skrbeti za naročila, saj bomo za redno izvajanje v dogovorjenih rokih poskrbeli mi.

Izvedba periodičnega pregleda vključuje:

  • pregled in čiščenje dogovorjenega števila ali vseh elementov sistema,
  • preizkus delovanja vseh posameznih enot sistema,
  • funkcionalni preizkus delovanja sistema kot celote,
  • meritve in kalibracijo električnih parametrov sistema,
  • potrebne ponastavitve v sistemu,
  • preizkus delovanja prenosa alarmnih signalov,
  • obnovitev uporabniških navodil in, če je to potrebno, ponovno poučitev uporabnikov,
  • svetovanje naročniku v zvezi s povečanjem varnostne stopnje objekta in
  • izdelavo poročila o opravljenem pregledu.

Z rednim vzdrževanjem tehničnega varovanja zagotavljamo pogoje, da bo le-to služilo svojemu namenu in pravilno delovalo takrat, ko je to najbolj potrebno. Z rednimi preventivnimi pregledi vzdržujemo učinkovitost in zanesljivost delovanja varnostnega sistema.

Servisna služba
Za odpravo napak v delovanju sistemov tehničnega varovanja našim naročnikom zagotavljamo 24-urno servisno službo z zelo prilagodljivim odzivnim časom (tudi 4 ure ali manj), napako pa odpravimo v najkrajšem možnem času. Če je potrebno večje popravilo, ki ga ni možno izvesti na objektu, lahko v dogovoru z naročnikom za čas trajanja popravila zagotovimo nadomestno napravo. Na takšen način vzdržujemo stalno funkcionalnost tehničnega varovanja.