Ocena požarne ogroženosti, požarni red in požarni načrt

/ / Aktiva varovanje svetuje, Varovanje v sektorju industrije

Vsako podjetje mora imeti izdelano oceno požarne ogroženosti, požarni red in pa požarni načrt. Kakšna je razlika med temi dokumenti (kaj določa vsak izmed njih) in kako se vsi ti dokumenti dopolnjujejo oziroma sestavljajo celoto?

Ocena požarne ogroženosti je obvezna za vsak objekt  in je osnova za nadaljnje izvajanje ukrepov varstva pred požarom in sicer je od nje odvisno ali je za objekt potrebno izdelati požarni načrt in načrt evakuacije, periodika usposabljanja zaposlenih in stopnja strokovne izobrazbe osebe, pooblaščene za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v podjetju. Ocene požarne ogroženosti izražamo tudi številčno in sicer od najmanjše -1 do zelo velike – 6. Požarni red je osnovni organizacijski predpis, ki ureja celotno organizacijo varstva pred požarom v posameznem podjetju. Požarne načrte in načrte evakuacije je potrebno izdelati za požarno bolj ogrožene objekte, objekte v katerih se lahko začasno zbere več kot 100 ljudi , ne glede na zgoraj navedene kriterije pa za objekte določene s predpisi o uvedbi in uporabi enotne  klasifikacije vrst objektov ( v glavnem nastanitveni objekti in objekti za izobraževanje). Seveda je pomembno da so navedeno dokumenti med seboj usklajeni, saj le taki lahko služijo svojemu osnovnemu namenu – zagotavljanju požarne varnosti, v primeru požara pa reševanju ljudi in premoženja.

Na koliko časa je treba obnavljati vse zgoraj omenjene dokumente?

Za obnovo oz. revizijo omenjene dokumentacije periodika ni posebej predpisana, njihovo vsebino pa je potrebno  prilagajati tistim spremembam v organizaciji ali na objektih, ki vplivajo na požarno varnost.

Kakšno usposobljenost mora imeti izvajalec, ki mu zaupamo pripravo vseh omenjenih dokumentov? Kaj je treba preveriti, ko najemamo takšnega izvajalca?

Navedene dokumente  mora izdelati lastnik oziroma uporabnik objekta ali oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu.
Ko nameravamo izdelavo dokumentacije zaupati zunanjega izvajalca, je potrebno preveriti izpolnjevanje teh pogojev, predvsem pa preveriti njegove reference na tem področju.

Kakšna je razlika med dokumenti, ki izpolnjujejo zgolj minimalne zakonske zahteve, in dokumenti, ki so zares poglobljeno pripravljeni in v največji možni meri upoštevajo specifiko podjetja?

V praksi večina zavezancev za izdelavo omenjene dokumentacije le to zaupa zunanjim izvajalcem. Prepogosto se pa zgodi, da ta ni narejena  v skladu s predpisi, kar mnogi odkrijejo šele ob požaru ali pa obisku inšpektorja. Velikokrat so predvsem požarni redi napisani preveč na splošno in ne upoštevajo posebnosti v organizaciji podjetja in opremi objektov.

Kakšna je naloga strokovnega delavca za izvajanje ukrepov požarnega varstva in kdo lahko takšno nalogo opravlja (kakšne pogoje mora izpolnjevati)?

Osnovna naloga osebe, pooblaščene za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v podjetju je celotna organizacija področja varstva pred požarom. To je oseba, ki v podjetju operativno vodi in/ali izvaja vse aktivnosti na področju varstva pred požarom na tak način, da je zagotovljena kar najvišja stopnja varnosti za ljudi in premoženje, obenem pa izpolnjuje tudi zahteve zakonodaje na tem področju.

Zakonski pogoji , ki jih mora taka oseba izpolnjevati so odvisno od požarne ogroženosti objekta, kjer jih izvaja in so naslednji:

  • najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične ali gasilske smeri in opravljen splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom (ocene požarne ogroženosti 1, 2 in 3)
  • najmanj višjo izobrazbo ustrezne tehnične ali gasilske smeri (VI. stopnja zahtevnosti) ter opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom (ocene požarne ogroženosti  4, 5 in 6)
  1. Ali je možno naloge strokovnega delavca za izvajanje ukrepov požarnega varstva prepustiti zunanjemu izvajalcu in na kaj je treba biti pri tem pozoren?
  2. člen Zakona o varstvu pred požarom (ZV Poz-UPB1) (Uradni list RS,št. 3/07) dopušča možnost, da ob izpolnjevanju zakonskih pogojev naloge izvaja zunanji izvajalec.

Nekatera podjetja v  strukturi zaposlenih enostavno nimajo delavcev, ki bi izpolnjevali zakonske pogoje ali po stopnji izobrazbe ali pa smeri le te. Druga se odločajo, da bodo omenjene naloge zaradi visokih zahtev (poznavanje različnih strok – strojništva, elektrotehnike, kemije, gradbeništva ipd,  potrebe po stalnem dodatnem strokovnem usposabljanju teh oseb…) zaupale podjetjem, ki se s tovrstnimi dejavnostmi profesionalno ukvarjajo in lahko s svojimi strokovnimi službami zagotavljajo ne le golo izpolnjevanje zakonskih zahtev, ampak varnost za zaposlene v podjetju in premoženje podjetja. S takim izvajalcem poteka sodelovanje preko pogodbe, kjer je potrebno natančno definirati naloge in odgovornosti naročnika in izvajalca, predvsem pa se je potrebno pred izbiro pozanimati o izkušnjah izvajalca na tem področju.