Postopek zaposlovanja varnostnega osebja

/ / zaposlovanje

Aktiva varovanje že nekaj let v Sloveniji zaposluje več kot 1000 ljudi, približno 90 odstotkov vseh zaposlenih je varnostno osebje. Varnostno osebje je skupen izraz za osebje (varnostnik čuvaj, varnostnik, varnostnik nadzornik, operater varnostno-nadzornega centra /VNC/, varnostnik telesni stražar, varnostni menedžer, varnostni tehnik in pooblaščeni inženir varnostnih sistemov), ki pri imetniku licence ali izvajalcu internega varovanja neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in nima statusa uradne osebe v skladu z zakonom, ki določa kazniva dejanja. Zaposlovanje v tako velikem sistemu je stalnica, nenehno trajajoč proces, v katerega je vključenih veliko ljudi tako znotraj kot tudi zunaj »naše hiše«. Število zaposlenih se skladno s potrebami naročnikov fizičnega in tehničnega varovanja sorazmerno povečuje ali zmanjšuje.

 

Na podlagi potrebe po novem delavcu ali delavki, ki jo pisno ali ustno poda nadrejeni, se izvede razpis o prostem delovnem mestu v sredstvih javnega obveščanja, na Zavodu za zaposlovanje in na naši spletni strani ali pa kader poiščemo v lastni bazi prošenj za zaposlitev. Sledijo zaposlitveni razgovori s potencialnimi kandidati, ki jih opravijo vodje skupaj s kadrovsko službo. Ti razgovori so osnova za ožji izbor in kasneje tudi za izbiro ustreznega kadra.

 

Pred sklenitvijo delovnega razmerja od kandidata potrebujemo kar nekaj dokumentacije:

  • izpolnjen evidenčni list z vsemi zahtevanimi prilogami (spričevala, razna potrdila, dokazila …);
  • potrdila o nekaznovanosti, in sicer potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb, potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe in potrdilo, da fizična oseba ni v kazenskem postopku, ki ima za posledico omejitev posameznih pravic;
  • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, iz katerega je razvidno, da je delavec sposoben opravljati dela, za katera se sklepa pogodba o zaposlitvi.

 

Na osnovi pridobljenih listin kandidata imetnik licence (bodoči delodajalec) na Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) odda izpolnjeno in podpisano Vlogo za pridobitev oziroma zamenjavo službene izkaznice kandidata, skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami. Kandidat lahko pridobi službeno izkaznico glede na vrsto dela, ki ga bo opravljal (varnostnik čuvaj, varnostnik, varnostnik nadzornik, operater varnostno-nadzornega centra /VNC/, varnostnik telesni stražar, varnostni menedžer, varnostni tehnik in pooblaščeni inženir varnostnih sistemov).

 

MNZ ima 60 dni časa, da od dneva prejema popolne dokumentacije reši Vlogo za pridobitev službene izkaznice. V tem času preveri pogoje za opravljanje dejavnosti. Če jih prosilec izpolnjuje, ga MNZ vpiše v evidenco imetnikov službenih izkaznic, za kar posamezniku izda potrdilo z imenom in priimkom kandidata ter številko in tipom izkaznice. Potrdilo do vročitve službene izkaznice velja kot službena izkaznica. S tem potrdilom je oseba vpisana v evidenco imetnikov službenih izkaznic skladno z Zakonom o zasebnem varovanju-1. Varnostno osebje ima pravico neposredno opravljati naloge zasebnega varovanja le, če ima sklenjeno delovno razmerje z imetnikom licence.

 

Če ima izbrani kandidat deponirano službeno izkaznico na MNZ, je sklenjena pogodba o zaposlitvi in prijava delavca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije osnova za pridobitev te izkaznice (potrdilo se v tem primeru ne izda). Službena izkaznica je dokument, s katerim varnostno osebje izkazuje, da ima podeljeno licenco in da je upravičeno za neposredno opravljanje nalog zasebnega varovanja.

 

Če imetnik službene izkaznice prekine delovno razmerje z imetnikom licence za varovanje za več kot 30 dni, mora v 8 dneh vrniti službeno izkaznico pristojnemu organu; ta jo deponira. Službena izkaznica je deponirana največ 2 leti, nato se uniči. Če želi oseba ponovno pridobiti službeno izkaznico, mora znova oddati Vlogo za pridobitev službene izkaznice.