Na področju tehničnega varovanja, ki ga običajno uporabljajo fizične osebe opažamo napredke predvsem na podoročju načina upravljanja sistemov. Pričakovati je bilo, da bodo proizvajalci opreme glede na trende sisteme prilagajali na upravljanje preko mobilnih telefonov in temu primernih aplikacij. Danes lahko preko pametnih telefonov in tablic s primernimi aplikacijami v celoti upravljamo sisteme za javljanje
Obstajata dva neločljiva dejavnika, na osnovi katerih lahko povprečen uporabnik pridobi vtis o primernosti varnostnega sistema in lažje sprejme pravilno odločitev: Ponudnik oz. izvajalec; Potrebno je preveriti, če ima pridobljena vsa potrebna formalna dovoljenja oz. licence za opravljanje varnostnih storitev in licencirane strokovnjake, kakšne so njegove reference in ali ima številčno primerno kadrovsko zasedbo. Zelo
Vsako podjetje mora imeti izdelano oceno požarne ogroženosti, požarni red in pa požarni načrt. Kakšna je razlika med temi dokumenti (kaj določa vsak izmed njih) in kako se vsi ti dokumenti dopolnjujejo oziroma sestavljajo celoto? Ocena požarne ogroženosti je obvezna za vsak objekt  in je osnova za nadaljnje izvajanje ukrepov varstva pred požarom in sicer
Najprej pojasnimo, kaj sploh je fizično varovanje Pojem fizično varovanje je pravzaprav komercialni izraz, ki laičnemu kupcu olajša razumevanje in omogoča lažjo izbiro med različnimi vrstami varnostnih storitev iz ponudbe podjetij za zasebno varovanje. Sam izraz ne pomeni točno določenega varnostnega ukrepa(nja) ali varnostne storitve, vsebuje pa zelo široko paleto storitev varovanja premoženja, ki jim
Škodljivosti delovnega okolja S toplotnim okoljem/udobjem , osvetljenostjo in ergonomskimi dejavniki se srečujemo tako rekoč v vseh delovnih okoljih (od pisarn do proizvodnje…) Druge specifične škodljivosti zajete v sklop fizikalnih (hrup, vibracije, elektromagnetna sevanja),  kemijskih  (prah, plini in pare) in bioloških škodljivosti  pa so pogosteje vezane na posamezne panoge, ki se jih delodajalci dobro zavedajo.
V sklopu rednega vzdrževanja za naše naročnike opravljamo redne periodične preglede v pogodbeno dogovorjenih rokih, in to od enega do štiri preglede na leto. Naročnikom priporočamo število rednih pregledov glede na priporočila proizvajalca vgrajene opreme, glede na realno stopnjo tveganja v varovanem objektu, glede na vrsto in kompleksnost tehničnega varovanja, glede na razmere, v katerih
S terminom »vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja« na splošno razumemo zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje opreme tehničnega varovanja. Sistemi tehničnega varovanja so namenjeni za samodejno zaznavanje neželenih dogodkov (vlom, požar …), selekciji in nadzoru prehodov v pomembna območja objektov ali kot pomoč pri nadzoru posebej pomembnih področij objektov. Namenjeni so torej za varovanje oseb in premoženja,
Sistem za samodejno gašenje s plinskimi gasili (FM200, Novec, Inergen) predstavlja učinkovito rešitev na področju tehničnega požarnega varovanja premoženja. Sistem za samodejno gašenje s plinskimi gasil so zasnovani tako, da se v primeru požara prek javljalnikov dima gašenje aktivira samodejno (brez posredovanja zaposlenih). V pripravi na izvedbo sistema pregledamo projektno dokumentacijo objekta ali prostora (običajno