Varovanje v sektorju gradbeništva

V medijih lahko beremo tudi, da so gradbišča velikokrat kraji, na katerih se izvajajo najrazličnejša kazniva dejanja. Škoda lahko samo v enem dogodku presega 600 litrov goriva, poškodbe strojev in vozil in izgubljene delovne ure zaradi sanacije. Ena najpogostejših besednih zvez, ki je v rabi v zasebnem varovanju, je trditev, da je vsak varovani objekt specifičen. Res je! Gradbišče ni enako gradbišču, zato si tudi ni mogoče zamisliti takih univerzalnih ukrepov, ki bi bili primerni za vsa gradbišča in za vse čase.

Osnovne (ne)varnostne značilnosti (specifike) gradbišč

Kaj so osnovne (ne)varnostne značilnosti (specifike) gradbišč v primerjavi z drugimi varovanimi objekti? Začasnost in improvizacije, hitre spremembe varnostnih okoliščin, velika fluktuacija osebja na objektu, improvizirana mehanska zaščita varovanega območja (ograjenost), improvizirana mehanska zaščita dobrin na varovanem območju (skladiščenje), slaba infrastrukturna opremljenost (elektrika, telekomunikacije, prostor za varnostnika). Na vse te pa še na kakšne druge moramo biti pozorni tako pri ugotavljanju ogroženosti kot pri pripravi varnostnih ukrepov.

Pri ugotavljanju varnostnih tveganj moramo poleg zgoraj naštetih značilnosti upoštevati še časovno razsežnost: ogroženost in tveganja na gradbiščih so odvisna od gradbene faze. Prav gotovo se osnovni parametri – ranljivost, ogrožanje in viri ogrožanja – močno razlikujejo glede na to, ali gre za varovani objekt na začetku del, ko se pripravljata teren in gradbišče, z zakoličenjem, izkopom gradbene jame in postavitvijo temeljev in temeljne plošče. V tej fazi je pozornost napadalcev usmerjena v gradbeno mehanizacijo, gorivo, ki ga skušajo odtujevati, stroje, bodisi cele bodisi njihove dele. Možni storilci so lahko tako zunanji kot notranji, možne in verjetne so naveze enih in drugih, možno je tudi zanimanje organiziranega mednarodnega kriminala. 

Osnovni varnostni ukrepi so seveda organizacijski: naročnik varovanja vzpostavi organizacijsko strukturo, ki zagotavlja red na varovanem območju, dviguje varnostno kulturo in določa obveznosti v zvezi z varovanjem premoženja vsem uporabnikom območja. Varnostne ukrepe, ki jih ponuja zasebno varovanje, lahko razdelimo v dva osnovna sklopa in vsakega na kar nekaj oblik:

  • tehnično varovanje, ki zajema vse oblike mehanske zaščite za preprečevanje enostavnega dostopa na varovano območje, v varovane objekte in do varovanih dobrin, vse oblike elektronske detekcije neželenih ravnanj in stanj ter načine nadzora in pristopne kontrole na varovanih območjih;
  • fizično varovanje, ki se izvaja z varnostnim osebjem, po potrebi naročnika v različnih časovnih okvirih, od izvajanja intervencij na alarmne signale (z elektronskih varnostnih naprav na objektu ali s klicem v sili z objekta), preko kontrolnih obhodov do stalne varnostne službe na objektu.

Da bi gradbišče lahko veljalo za varovano območje po Zakonu o zasebnem varovanju, mora biti sklenjena pisna pogodba o zasebnem varovanju med licenciranim izvajalcem zasebnega varovanja in naročnikom storitve, ki izkazuje pravni naslov na varovanem območju. V pogodbi (v načrtu varovanja) morajo biti določeni varovano območje ter oblika in obseg (čas) varovanja.

Praksa kaže, da so prav vsa gradbišča že v začetni fazi nevarovana. Žal je še zmeraj aktualno prepričanje: »Poskusimo brez varnostne službe, pa bomo videli, kako se bo obneslo!« Prav vsakokrat se ta logika izkaže kot zgrešena, še več, nastane nepotrebna materialna škoda, v najslabšem primeru pa se podaljšajo roki izvedbe, kar zna biti za marsikoga usodno.

V praksi smo v Aktivi varovanje izvajali že razne inačice varovanja gradbišč. Najboljše je varovanje s stalnim (24/7) fizičnim nadzorom varnostnika z elektronsko podporo, uspešno pa je lahko tudi fizično varovanje v nočnem času oziroma tedaj, ko gradbišče ni dejavno. Cenejša različica je občasna prisotnost varnostnika z obhodi varovanega gradbišča, ko varnostnik nekajkrat na dan ali na noč obišče gradbišče, opravi obhod varnostno vitalnih in kritičnih točk ter preveri dejansko stanje na objektu, morebiti pregleda prtljago in notranjost vozil, ki zapuščajo gradbišče, in opravi druge naloge, ki jih določita naročnik in izvajalec v načrtu varovanja.

Optimalne varnostne rešitve so največkrat take kombinacije fizičnega in tehničnega varovanja, ki so načrtovane in izvajane tako, da podpirajo organizacijsko shemo gradbišča, sledijo varnostnim potrebam v različnih obdobjih, se dopolnjujejo in medsebojno nadzirajo.

Mi smo na varovanje gradbišč pripravljeni – pokličite nas!

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP