Tveganja pri prevozu denarja in vrednostnih pošiljk

/ / Aktiva varovanje svetuje

Pomembno vlogo na področju prevoza denarja in vrednostnih pošiljk odigra sposobnost obvladovanja tveganj.

Oblike ogrožanj se nenehno spreminjajo in zavedati se moramo, da obvladovanja operativnih tveganj po srečnem naključju ni. Pomembno vlogo na tem področju odigra kakovostna varnostna služba, ki opravlja prevoz denarja in vrednostnih pošiljk (CIT). Tega se morajo zavedati tudi naročniki in uporabniki storitev. Zato izbiranje in izbira zasebne varnostne agencije, ki bo opravljala storitev, ne smeta biti posledica tekmovanja ob najnižji ceni, ampak morata temeljiti predvsem na kakovosti. Logistika pri prevozu denarja in vrednostnih pošiljk je postala še kako pomembna. Pri tem so pomembni oziroma ključni naslednji dejavniki:

  • ljudje (človeški viri),
  • vozni park,
  • tehnologija,
  • nadzor

Ljudje
Ljudje zagotavljajo osnovo za sposobnost opravljanja storitve. Treba jih je izbrati, usposobiti, preverjati in imeti možnost zamenjave in nadomeščanja. Le varnostne službe s širšim področjem delovanja in s tem tudi z večjim številom zaposlenih (fizično in tehnično varovanje, prevoz denarja …), skratka z več licencami, so sposobne izvajati rotacijo kadrov, torej imeti rezervne potenciale, ter s tem zagotavljati visoko kakovost. Predvsem finančne ustanove, ki del svojih zaposlenih prerazporedijo na področje prevoz denarja, se lahko ubadajo s težavami pri zagotavljanju ljudi, kakovosti, še bolj pereč pa je problem tveganja organizacije zaradi pretoka notranjih informacij.

Vozni park za prevoz denarja
Prevoz denarja je kompleksen pojem za opravljanje storitve prevoza denarja in ne pomeni zgolj in samo prevoza. Je skupen izraz za posplošeni pomen »prevoz« in pomeni vse oblike distribuiranja (transporta) vrednosti med dvema ločenima enotama. Sem spada v najširšem smislu prevzem vrednostnih pošiljk, njihov prenos, prevoz, ponovni prenos in predaja. Seveda lahko v določenih segmentih prevoz tudi odpade. Pomembno za naročnika seveda je, da ima na strani izvajalca vedno zagotovljena razpoložljiva sredstva za delo.

Vozni park mora biti sodoben, opremljen, vzdrževan in obvladljiv. Sodoben vozni park je sproti posodobljen; to so vozila, opremljena v skladu s standardi, in ne samo vozila, s katerimi lahko transport opravimo. Sem spada tudi določeno število brezhibnih nadomestnih vozil, opremljenih enako, ki »vskočijo« ob rednih in izrednih servisih, okvarah, izrednih dogodkih in podobno. Te dodatne, a za kakovost in nemoten transport denarja še kako pomembne zahteve zagotavljajo zgolj redke varnostne službe na področju prevoza denarja. Opremljen vozni park ne pomeni samo, da so vozila opremljena v skladu s cestnoprometnimi predpisi, temveč imajo tudi opremo, ki izvajalcem omogoča in zagotavlja možnosti kakovostnega opravljanja prevoza. Sem spadajo brezhibne klimatske naprave za celoten prostor, namenjen ekipi (prostor za voznika in spremljevalce), udobni sedeži, vzmetenja, notranja razsvetljava, obešalniki in mesta za odlaganje osebne opreme. Prav tako morajo biti vozila predelana v skladu z določenimi kriteriji (prirejena, neprebojna) pri proizvajalcih, ki dejansko zagotavljajo (certificirano jamčijo) vgrajene materiale za zahtevani kriterij.

Vzdrževanje je segment, ki je zakonsko reguliran s Pravilnikom o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (preventivni pregledi, tedenski pregledi) in z Zakonom o varstvu v cestnem prometu (servisiranje, vzdrževanje, testiranje). Pomembno je, da se v praksi dosledno izvaja in da se o postopkih vodijo primerne evidence. Zagotavljanje vzdrževanja in servisiranja mora jamčiti pogodbeni pooblaščeni serviser, ki jamči za varovanje poslovne skrivnosti. Obvladovanje lastnega voznega parka, katerega temelj je logistično poslovanje s sistemom sledenja, zagotavlja optimizacijo, ki je stalnica na področju logistike, po drugi strani pa pomeni prednost pred konkurenco na trgu. Sodobna logistika ni samo izvajanje transporta, temveč predvsem sinergija posameznih dejavnosti, zlasti pa pretok in obvladovanje informacij.

Tehnologija prevoza denarja

Tudi na področju prevoza denarja in vrednostnih pošiljk je postala najpomembnejša komponenta čas, zato je »koordiniranje« sestavni del izvedbe. Tehnologijo sestavljata dva ključna elementa: nadzorni in komunikacijski sistem. Nadzorni sistem omogoča neprekinjeno spremljanje gibanja vozil in ob vsakem času natančno določanje lokacije varovane pošiljke ter možnost ukrepanja ob nepredvidenih situacijah in izrednih dogodkih, kot so napad, rop, prometna nesreča, okvara … Komunikacijski sistem pa je sistem, ki omogoča neprekinjeno in neposredno komunikacijo med varnostniki, ki opravljajo transport, in varnostno-nadzornim centrom (VNC).

Nadzor

Zagotavljanje brezhibnega nadzora in komunikacije pri večjem številu vozil ne more ostati v domeni operaterjev z rednimi nalogami na področju varnostno-nadzornega centra, ampak je za to potreben dodatni operater – koordinator prevozov. Njegova funkcija spremljanja, usmerjanja, komuniciranja, sporočanja zagotavlja največjo kakovost obvladovanja transporta denarja in vrednostnih pošiljk. Gre za spremljanje premičnih varovanih objektov. Najpomembneje za oba elementa tehnologije pa seveda je, da brezhibno delujeta. Na koncu je tu še vodstveni nadzor, ki je najbolj splošen, prilagodljiv in učinkovit.

Sodobno pojmovanje obvladovanja tveganj na področju prevoza denarja in vrednostnih pošiljk stremi k dejavnostim pravočasnega preprečevanja škod in izgub ter k preračunavanju stroškov in koristi. Za ukrepe in postopke, ki so namenjeni za obrambo pred tveganji, ne namenjamo več finančnih sredstev, kot bi znašale predvidene izgube. Način obvladovanja tveganj na področju prevoza denarja in vrednostnih pošiljk je odvisen od velikosti varnostne službe, stopnje tehnološke razvitosti ter obsega in kompleksnosti poslovanja. Varnostne službe, ki imajo ustrezne sisteme informacijske, tehnične, tehnološke podpore, notranjih kontrol, nadzora, načrtovanja, lahko uspešno nastopajo na trgu ponudbe transporta denarja in vrednostnih pošiljk. V Poslovnem sistemu Varnost smo v tem segmentu naredili veliko, sproti spremljamo dogajanja na področju poslovanja z gotovino ter dogodke ob spreminjajočem se geostrateškem položaju Slovenije na razpotju mednarodnih migracijskih tokov in kriminalnih dejavnosti. Smelo stopamo v novo obdobje obvladovanja prevoz denarja in vrednostnih pošiljk, razvijamo nove tehnologije, ustrezno organizacijo, ukrepe, postopke in dejavnosti, čeprav je to postmoderni svet negotovosti in tveganja.

Več o prevozu denarja in vrednostnih pošiljk si lahko ogledate tukaj!