Usposabljanje in izobraževanje na področju varstva pri delu

/ / Aktiva varovanje svetuje

Krovni predpis na področju varnosti in zdravja pri delu je  Zakon o varnosti in zdravju  pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99, 64/01), ki med drugim določa, da mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Usposabljanje mora biti sestavljeno iz  teoretičnega in praktičnega dela. Periodika za občasne preizkuse preverjanja znanja za nevarnejša delovna mesta ne sme biti daljši od dveh let.Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določiti enega ali več strokovnih delavcev, ki med drugim izvajajo za delodajalca omenjena usposabljanja. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (UL RS, št. 42/2003) določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci, ki opravljajo  pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo:

  • višjo strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri,
  • tri leta delovnih izkušenj,
  • osnovna andragoška znanja (opravljen pedagoško-andragoški izpit),
  • opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu (splošni in posebni del).

Strokovni delavci pa moramo svoje znanje permanentno dopolnjevati, kar nas zavezuje Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu (Ur.l. RS, št. 112/2006) z namenom zagotavljanja strokovne usposobljenosti za izvajanje nalog varnosti pri delu in zagotavljanje strokovnega razvoja strokovnih delavcev.

Strokovni delavec mora v referenčnem obdobju petih let zbrati najmanj 100 kreditnih točk. Strokovni delavec, ki izvaja npr. usposabljanja za varno delo, in ima na tem področju manj kot 5 let delovnih izkušenj, mora v vsakem koledarskem letu zbrati najmanj 20 kreditnih točk.