Varnost pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora vsak delodajalec sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki je izhodišče za urejanje tega področja v podjetju oz. ustanovi. V oceni tveganja se za vsako delovno mesto opredelijo in ocenijo nevarnosti in škodljivosti ter določijo ustrezni ukrepi za njihovo zmanjšanje. Oceno tveganja je treba v obliki revizij redno prilagajati novim razmeram pri delodajalcu.

Delodajalec mora zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom ali po premestitvi na drugo delovno mesto pregleda pristojna oseba. Ta izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.

Nadzor nad delovno opremo je treba zagotoviti z rednimi kontrolnimi pregledi in preizkusi. Ti morajo biti zagotovljeni v rokih, ki jih določi proizvajalec. Če proizvajalec rokov za periodične preglede ne določi, jih je treba zagotoviti v rokih, ki ne smejo biti daljši od treh let.

Ustreznost delovnih razmer je treba preveriti z izvedbo preiskav škodljivosti delovnega okolja. Obseg meritev (določitev parametrov) je odvisen od posameznega delovnega okolja oz. razmer, ki so zanj značilne. Dobljeni rezultati meritev so vodilo za izvedbo ukrepov, potrebnih za zaščito zdravja delavcev na delovnih mestih.

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše, roki preizkusov ne smejo biti daljši od dveh let.

Kadar delavci pri svojem delu ravnajo z nevarnimi kemikalijami, se morajo ustrezno usposobiti, da lahko delo opravljajo varno in zdravo. Usposabljanje poteka ob nastopu dela, ob spremenjenih delovnih razmerah in periodično na dve leti.

Usposabljanje zajema področje pravno normativne ureditve s področja nevarnih kemikalij, seznanitev z vrstami in nevarnimi lastnostmi kemikalij ter tveganji na delovnem mestu, ukrepi v primeru nezgod pri delu z nevarnimi kemikalijami, poznavanje sistema označevanja snovi, pravilna uporaba osebne varovalne opreme.

Delovno mesto upravljalec transportnih in dvižnih naprav (viličarji raznih tipov, mostnih dvigal in drugih dvižnih naprav) zajema širok delokrog in opravljanje najrazličnejših del in nalog vzdrževanja, oskrbe in varnega dela. Tovrstno delo predstavlja večjo nevarnost za nezgode pri delu tako za upravljalca naprave kot varnost zaposlenih v neposredni bližini oz. celotnem obratu, kjer se vrši notranji transport. Zato je poznavanje posameznih komponent in naprave kot celote nujno, da lahko zagotovimo varno in zdravo opravljanje dela.

Zakon o Varnosti in zdravju pri delu eksplicitno določa, da je potrebno za nevarnejša delovna opravila, v katera nedvomno sodi tudi delo s transportnimi in dvižnimi napravami, izvajati tako teoretična kot praktična usposabljanja in sicer s periodiko, ki ne sme biti daljša od dveh let!

Pregledi in meritve električnih inštalacij v smislu zaščite pred električnim udarom se opravljajo na osnovi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije (Ur. l. RS, št.41/2009).

Izvajajo se za vse pravne osebe oz. objekte:

  • ob izgradnji novih inštalacij
  • ob spremembah na inštalacijah
  • periodično v roku, ki je definiran v oceni tveganja in ni daljši od 8 let.

Vsebina meritev:

  •  pregled spremljajoče dokumentacije - enopolne sheme
  •  pregled stikalnih blokov in ozemljitvenih vodnikov ter vodnikov za izenačitev potenciala
  • meritev in kontrola izenačenja potencialov
  • meritev izolacijske upornosti
  • meritev delovanja zaščite pred posrednim dotikom
  • pregled oznak, opozoril
  • izdelava zapisnika o pregledu in meritvah el. inštalacij

Meritve električnih inštalacij zajemajo meritve vtičnic, luči, FI stikal, stikalnih blokov-omaric, galvanskih povezav in vseh ostalih porabnikov.

V podjetjih in ustanovah opravljamo zakonsko predpisane naloge strokovnega delavca, ki ga morajo imeti določnega vsi delodajalci (ne glede na število zaposlenih in dejavnost). Bistvene naloge strokovnega delavca za varnost pri delu so: izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti, opravljanje preiskav delovnega okolja ter pregledov in preizkusov delovne opreme, spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu, izdelava navodil za varno delo, usposabljanje delavcev za varno delo itd. Naštete naloge razširimo še s celovito organizacijo, svetovanjem in nadzorom pri naročniku, sodelovanjem z inšpekcijo in pooblaščenim zdravnikom, spremljanjem zakonskih zahtev, uvajanjem tehnoloških novosti itd.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP