Varstvo pred požarom

Vse dobrine ki jih ustvarjate s sodelavci v podjetju lahko izginejo v ognjenih zubljih v samo nekaj minutah. Da bi to možnost zmanjšali na najmanjšo možno mero, je potrebno področje požarne varnosti urediti v skladu z zahtevami zakonodaje.

Storitve

Izvajanje ukrepov za zmanjšanje tveganja se prične že ob pripravi dokumentacije za gradnjo objekta, kar je podano v študiji ali zasnovi požarne varnosti, kjer se definirajo osnovni ukrepi za zmanjšanje možnosti nastanka požara, pravočasno odkrivanje in javljanje požara, varno evakuacijo, gašenje…

IZVAJAMO:

 • izdelava in revizij študij/zasnov in izkazov požarne varnosti
 • izdelava požarnih redov ter požarnih in evakuacijskih načrtov
 • izdelava ocen požarne ogroženosti
 • splošna usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom
 • specialistična usposabljanja (odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,  za
 • izvajanje požarnega varovanja itd.)
 • požarno varnostni nadzor v času gradnje stavb
 • meritve strelovodnih inštalacij
 • opravljanje nalog strokovnega delavca za izvajanje ukrepov VPP pri naročnikih

Študija oz. zasnova požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije pri gradnji, rekonstrukciji, investicijskih vzdrževanjih in drugih spremembah na objektih. V njej so določeni vsi predpisani požarnovarnostni ukrepi, ki se nanašajo na evakuacijo ljudi, prenos požara na sosednje objekte, širjenje požara po notranjosti in zunanjosti objekta, odkrivanje, javljanje in gašenje požara ter gasilsko intervencijo.

Te ukrepi se upoštevajo v projektih arhitekture, gradbenih konstrukcij ter strojnih/elektro/tehnoloških inštalacij. Izkaz požarne varnosti se izdela v dveh fazah: pri projektiranju (PGD) in po izvedbi del (PID), kjer predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta.

Požarni red je osnovni organizacijski predpis, s katerim lastnik li uporabnik objekta ureja področje varstva pred požarom. V njem so natančno definirani organizacija, naloge in odgovornosti posameznikov, ukrepi (v zvezi z evakuacijo ljudi, opremo in napravami za gašenje požarov, sistemi aktivne požarne zaščite), navodila za ravnanje v primeru požara in usposabljanja zaposlenih.
Požarni načrt je grafični prikaz objekta z označenimi nevarnostmi ter opremo in napravami za preventivno in aktivno požarno zaščito. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in reševalcem.
Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta z vrisanimi evakuacijskimi potmi, sredstvi in opremo za alarmiranje in gašenje začetnih požarov ter zbirnim mestom ob evakuaciji. Izobešen mora biti na vidnih mestih v objektu.

Izdela se za posamezne objekte oz. skupine le-teh in tudi širša območja. Ocenjevanje zajema naslednja okolja: naravno, bivalno, industrijsko z ali brez nevarnih snovi ter promet. Rezultati ocene predstavljajo izhodišče za načrtovanje nekaterih ukrepov varstva pred požari (izdelava požarnega načrta in načrta evakuacije, periodika usposabljanj zaposlenih, stopnja izobrazbe strokovnega delavca za varstvo pred požarom...).

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno zaposlen pri njem, poučen o varstvu pred požarom po programu, ki zajema teoretično in praktično znanje o razmerah na delovnem mestu, o nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije, preventivnih ukrepih, opremi in napravah za varstvo pred požarom in uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov.
Vsi zaposleni se morajo usposabljati ob nastopu dela, ob spremembah, ki vplivajo na varstvo pred požarom in periodično v skladu s požarnim redom objekta (na dve ali tri leta).
Določene skupine zaposlenih opravljajo še usposabljanja po posebnih programih za:
- osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (na tri leta)
- opravljanje požarne straže (na tri leta)
- varnostnike in operaterje varnostno nadzornih centrov (na tri oz. pet let) podjetij za požarno varovanje
Sodelujemo tudi pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja za evakuacijo iz objektov (obvezno enkrat letno za objekte, za katere je treba izdelati načrt evakuacije oz. se v njih lahko zadržuje več kot 100 oseb).

Pregledi in meritve zaščite pred delovanjem strele izvajamo skladno z določili Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS, št.28/2009, 2/2012) in pripadajočih tehničnih smernicah ter v njih navedenih standardih.

Izvajajo se za vse pravne osebe oz. objekte (zahtevne in manj zahtevne):

 • ob izgradnji objekta
 • v primeru direktnega udara strele v sistem zaščite pred strele
 • po poškodbah in posegih na strelovodu, vključno z rekonstrukcijo
 • periodično v roku, ki je definiran v oceni tveganja in ni daljši od 4 let.

Vsebina meritev:

 • pregled obstoječe dokumentacije, projekta in predhodnih pregledov
 • meritev ozemljilne upornosti objekta
 • pregled in meritev zank strelovodne inštalacije
 • medsebojno povezanost in ozemljenost kovinskih delov
 • pregled in meritve prenapetostnih zaščit in prebojne trdnosti iskrišč
 • izdelava zapisnika o pregledu in meritvah strelovoda

V podjetjih in ustanovah opravljamo naloge pooblaščene odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki ga morajo imeti določnega vsi delodajalci. Bistvene naloge pooblaščene odgovorne osebe so: izdelovanje požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije, usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom, izvedba kontrolnih pregledov objektov, vodenje prepisanih evidenc itd.

Naštete naloge razširimo še s celovito organizacijo, svetovanjem in nadzorom pri naročniku, sodelovanjem z inšpekcijskimi službami, spremljanjem zakonskih zahtev, uvajanjem tehnoloških novosti itd.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP