Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja

/ / Aktiva varovanje svetuje, Varovanje v sektorju industrije

S terminom »vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja« na splošno razumemo zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje opreme tehničnega varovanja.
Sistemi tehničnega varovanja so namenjeni za samodejno zaznavanje neželenih dogodkov (vlom, požar …), selekciji in nadzoru prehodov v pomembna območja objektov ali kot pomoč pri nadzoru posebej pomembnih področij objektov. Namenjeni so torej za varovanje oseb in premoženja, zato je pričakovana visoka stopnja zanesljivosti in učinkovitosti delovanja. Da bi lahko ugodili zahtevi po visoki zanesljivosti in učinkovitosti, so zelo specifično konstruirani in grajeni, temeljijo na najsodobnejših elektronskih tehnologijah, zahtevajo pa tudi zelo strokovno načrtovanje in vgradnjo.

Uporabnik naredi prvi korak k zanesljivemu in učinkovitemu varovanju, ko izbere zanesljivega, izkušenega in strokovno usposobljenega ponudnika z ustrezno licenco. Takšen ponudnik gotovo svetuje primerno tehnično rešitev in naročniku zna razložiti, zakaj naj kriterij za izbiro med številnimi ponudniki ne bi bila najnižja cena. Pozneje, ko je sistem tehničnega varovanja že vgrajen, je treba stalno zagotavljati pogoje, da lahko služi svojemu namenu, tj. varovanju oseb in premoženja. Pri tem je ključnega pomena strokovno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja. Sistemi tehničnega varovanja morajo biti, tako kot vse tehnične naprave, ustrezno vzdrževani in servisirani.

Kaj vključuje vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja?

V našem podjetju se trudimo vzdrževanju sistemov tehničnega varovanja pripisati pravi pomen. V bistvu gre za mnogo več, kot je skrb za delovanje opreme. Gre za vzdrževanje učinkovitosti in zanesljivosti delovanja varnostnega sistema. Vzdrževanje v najširšem smislu pojmujemo kot skupek aktivnosti, ki jih izvajata izvajalec in naročnik varovanja. Najpomembnejše aktivnosti so med drugimi naslednje: pravilna uporaba, redni strokovni pregledi, strokovno popravilo okvar, svetovanje, generalne obnove in prilagoditve novonastalim razmeram na varovanem objektu.

Zakaj se odločiti za redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja?

Med razlogi, ki govorijo v prid rednemu vzdrževanju, velja izpostaviti naslednje:

  • V varovanih objektih se pogosto spreminja namembnost prostorov (npr. iz enega velikega prostora nastane več manjših, iz prej »nepomembne« pisarne nastane skladišče za drago tehnično opremo …). Ker je bilo tehnično varovanje načrtovano in vgrajeno glede na prvotno namembnost, je z nastalimi spremembami pogosto porušena funkcionalnost varovanja, saj sistem zaradi sprememb v prostoru ne služi več popolnoma svojemu namenu.
  • V varovanih objektih se menjajo ljudje, ki upravljajo s sistemom varovanja in pogosto niso poučeni o njegovi pravilni uporabi. Zaradi tega se bistveno zmanjšata učinkovitost in zanesljivost delovanja. Uporabnike je treba znova poučiti, jih seznaniti z delovanjem sistema …
  • V sistem tehničnega varovanja so vgrajene komponente, ki imajo omejen čas delovanja (npr. akumulatorji za rezervno napajanje). Njihove lastnosti se spreminjajo glede na vsakodnevne obremenitve, ki so med sistemi različne, enotnega vzorca iztrošenosti pa ni. Zaradi tega jih je treba periodično kontrolirati in po določenem obdobju menjati.
  • Prav tako so v sistem vgrajeni elementi (senzorji, objektivi kamer), na katerih delovanje močno vpliva okolje, v katerem delujejo (prah, vlaga …). Te elemente je treba redno čistiti in jih tudi vedno znova nastavljati.
  • Vzdrževanje sistemov – npr. tistih za avtomatsko javljanje požara – je zakonsko predpisano in že iz tega vidika obvezujoče.
  • Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da so naši naročniki rednega pogodbenega vzdrževanja deležni določenih ugodnosti pri drugih storitvah s področja tehničnega varovanja.