Zbrani odgovori na najpogostejša vprašanja o orožju in pridobitvi orožnih listin

/ / Aktiva varovanje svetuje

Kako lahko oziroma težko v Sloveniji civilist (torej ne vojak ali policist) na uraden način pride do orožja?

Nabavo in posest orožja pri nas ureja zakon o orožju. Če upoštevamo njegova določila in izpolnjujemo pogoje, ki jih ta zakon navaja v svojem 14. členu, pridobitev orožja ni tako težka. Zanjo mora posameznik izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. da je dopolnil 18 let;
 2. da ni zadržkov javnega reda;
 3. da je zanesljiv;
 4. da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine;
 5. da ima opravljen zdravniški pregled;
 6. da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Katero orožje je dostopno civilistom? Katero je prepovedano? Za katero orožje ni potrebno pridobiti nikakršnega dovoljenja? Kako je z raznimi velikimi noži, mačetami, harpunami, pištolami za klanje, loki ipd. – je to orožje?

Civilisti, kot navajte, lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, nabavljajo vso orožje iz kategorij B, C in D, ki pač zajemajo bolj ali manj običajne vrste polavtomatskega, repetirnega in enostrelnega orožja, pa tudi orožja s tetivo, plinske razpršilce in še kaj. V osnovi so za nabavo in posest prepovedana orožja iz kategorije A, to je vojaško orožje, avtomatsko strelno orožje, eksplozivno orožje, hladno orožje, posebna oprema za orožje in podobni predmeti. Je pa pod določenimi pogoji dovoljeno zbiranje in posest zbirke teh orožij in predmetov. Nikakršnega dovoljenja ni potrebno pridobiti za določena orožja iz kategorije D, pri tem gre za šibkejše zračne puške, orožja s tetivo, električne paralizatorje in plinske razpršilce, v kolikor jih zakon posebej ne prepoveduje.  Noži, mačete, orožja, ki se uporabljajo za omamljanje ali zakol živali, za lov s harpuno, orožja za signaliziranje in reševanje se pa po zakonu o orožju ne štejejo za orožje.

 

 

Katere vrste orožnih listin poznamo?

 • dovoljenje za nabavo orožja;
 •  dovoljenje za nabavo streliva;
 • orožni list;
 • dovoljenje za posest orožja;
 • orožni posestni list;
 • pooblastilo za nošenje orožja;
 • pooblastilo za prenos orožja;
 • dovoljenje za zbiranje orožja;
 • priglasitveni list;
 • orožne listine na podlagi mednarodnih pogodb.

 

Kaj pomeni, da glede osebe ni zadržkov javnega reda?

Zadržki javnega reda so podani (2. točka drugega odstavka 14. člena tega zakona):

 • če je posameznik pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • če je posameznik s pravnomočno odločbo obsojen za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.

Kaj to, da je oseba zanesljiva?

Posameznik je zanesljiv (3. točka drugega odstavka 14. člena tega zakona), če se na podlagi ugotovljenih dejstev lahko sklepa, da orožja ne bo zlorabljal ali ga neprevidno, nestrokovno ter malomarno uporabljal in shranjeval, ali ga prepuščal osebi, ki ni upravičena do posesti orožja.

Kaj se preverja na zdravniških izpitih v sklopu pridobitve orožne listine?

Zdravniški pregled obsega najprej pregled splošnih zdravtsvenih in motoričnih sposobnosti posameznika (je približno podoben kot pri pregledu za vozniški izpit), dodatno pa je obvezen sestani del pregleda še t.i. psiho test, se pravi razgovor in test pri psihologu.

Kako potekajo tečaji rokovanja z orožjem? Kaj vse se tečajniki naučijo? Je to dovolj za tiste, ki še nikoli niso imeli orožja v rokah, da ga znajo potem varno uporabljati?

Usposabljanje za preizkus znanja o ravnanju z orožjem se izvaja po predpisanem Pravilniku o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem, ki določa najmanj 10 ur teoretičnega usposabljanja in najmanj 5 ur praktičnega usposabljanja. Vsebine so zelo raznolike, od spoznavanja zakona o orožju in podzakonskih aktov, do spoznavanja anatomije orožja, balistike, pravil varnega in pravilnega ravnanja z orožjem do prve pomoči. Seveda pa se na usposabljanju kandidati dobro seznanijo z varnim rokovanjem z orožjem, razstavljanjem in sestavljanjem orožja, obnašanjem in redom na streliščih ter opravijo vadbeno streljanje in streljanje za oceno.

Kako poteka del tečaja na strelišču?

Na strelišču se kandidati ustno in pisno seznanijo s pravili obnašanja in redom na strelišču,  z obvezno uporabo zaščitnih sredstev, zatem pa lahko pristopijo k sami izvedbi streljanja. Vse aktivnosti se seveda izvajajo pod budnim nadzorom ustrezno usposobljenih inštruktorjev, ki za vsako aktivnost izdajajo povelja in nenehno spremljajo odziv in ravnanje kandidatov na strelskih mestih. Vsak kandidat ima po pravilniku možnost izstreliti 3 strele za vajo in 10 strelov za oceno. Seveda pa vsakemu kandidatu lahko damo možnost, da veščine, ki mu morebiti delajo preglavice, dodatno vadi in se jih nauči.

Katere so osnove varnega streljanja?

Z orožjem moramo vedno in brez izjeme ravnati skladno s pravili varnega rokovanja z orožjem, med strelci in imetniki orožja znana tudi kot zlata pravila varnega rokovanja z orožjem. Bi pa izpostavili seveda upoštevanje reda na streliščih, navodil vodje streljanja, varno smer in uporabo začitnih sredstev med streljanjem.